PRIVACYVERKLARING

Anna Florido, Levenstherapeut, Spirituele Coach, Healer en lichaamsgericht therapeut, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52746267 , hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Anna Florido, Levenstherapeut, Healer en lichaamsgericht therapeut met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Anna Florido, Levenstherapeut, Healer en lichaamsgericht therapeut persoonsgegevens verwerkt:

1.    (potentiële) cliënten;

2.    bezoekers aan de praktijk van Anna Florido, Levenstherapeut, Spirituele Coach,Healer en lichaamsgericht therapeut

3.    bezoekers van Anna Florido, Levenstherapeut, Healer,Spirituele Coach, en lichaamsgericht therapeut

4.    deelnemers aan bijeenkomsten van Anna Florido, Levenstherapeut,Spirituele Coach, Healer en lichaamsgericht therapeut

5.    alle overige personen die met Anna Florido, Levenstherapeut, Healer,Spirituele Coach, en lichaamsgericht therapeut contact opnemen of van wie Anna Florido, Levenstherapeut, Healer en lichaamsgericht therapeut persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Anna Florido, Levenstherapeut,Spirituele Coach, Healer en lichaamsgericht therapeut verwerkt persoonsgegevens die:

een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst),

telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft

verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere

hulpverleners of verwijzers;

tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Anna Florido, Levenstherapeut, Spirituele Coach,Healer en lichaamsgericht therapeut zijn

gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens

over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s

en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen

daarvan de betrokkene klikt;

bij contacten via e-mail a.

 

3.

Doeleinden verwerking

Anna Florido, Levenstherapeut, Healer,Spirituele Coach, en lichaamsgericht therapeut verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie

voor verrichte werkzaamheden;

het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en

informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

het verbeteren van de praktijkwebsite www.annaflorido.com

het bijhouden van gebruikersstatistieken.

Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Anna Florido, Levenstherapeut, Healer,Spirituele Coach, en lichaamsgericht therapeut verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

1.    toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden

ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking

op basis van de toestemming vóór de intrekking;

2.    uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige

behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de

zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

3.    een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch

dossier bij te houden of het BSN te registreren;

4.    een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het

uitnodigen voor een bijeenkomst.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Anna Florido, Levenstherapeut,Spirituele Coach, Healer en lichaamsgericht therapeut deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de

behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan

een wettelijke verplichting nodig is. Anna Florido, Levenstherapeut, Spirituele Coach,Healer en lichaamsgericht therapeut deelt geen persoonsgegevens

met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een

andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend

noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Anna Florido, Levenstherapeut,Spirituele Coach, Healer en lichaamsgericht therapeut geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Anna Florido, Levenstherapeut, Spirituele Coach,Healer en lichaamsgericht therapeut ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Anna Florido, Levenstherapeut,Spirituele Coach, Healer en lichaamsgericht therapeut bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Anna Florido hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

1.    medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de

behandelovereenkomst;

2.    (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

Anna Florido, Levenstherapeut,Spirituele Coach, Healer en lichaamsgericht therapeut kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Anna Florido, Levenstherapeut, Healer en lichaamsgericht therapeut gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.annaflorido.com

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Anna Florido door een e-mailbericht te sturen naar floridoanna@gmail.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Anna Florido, Levenstherapeut,Spirituele Coach, Healer en lichaamsgericht therapeut persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Anna Florido, Levenstherapeut,Spirituele Coach, Healer en lichaamsgericht therapeut  door een e-mailbericht te sturen naar floridoanna@gmail.com. Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  • De rust die Anna uit straalt laat je direct al terug keren naar een lager tempo, een simpel gesprek met zeer treffende en gerichte vragen zorgt er al voor dat je even van de automatische piloot af stapt en gaat na denken over de dingen die je doet. Je weer van nieuwe inzichten word voorzien en met een frisse blik naar buiten kijkt.De sessie die volgde was heel verassend, een heel bijzonder gevoel en een heel b ijzondere ervaring waar ik nog steeds heel veel plezier van heb. Het voelen stromen van de energie door je lichaam, maar ook het ontbreken daarvan bij verkeerd gebruik of teveel spanning zorgt er voor dat ik mij veel bewuster ben van wat ik doe en hoe ik met mijn lichaam omga.

    Wytske
  • Anna is oprecht aanwezig bij het proces. Haar Intuïtie en waarnemende vermogen is bijzonder. In zachtheid kan ze blokkades duiden waardoor je verder komt.

    Gerrald
  • Ik voelde mij direct op mijn gemak bij Anna. Ze legt duidelijk uit wat de stappen zijn en kan helder verwoorden wat tijdens  de sessies ervaren sensaties betekenen. De inzichten na elke sessie zijn verfrissend en soms direct toepasbaar.

    Angelique

My newsletter

Do you want to stay tuned for upcoming events and workshops , do you want to dive deeper into who you truely are. Sign up here!